mongodb_logo

NoSQL và MongoDb

NoSQL NoSQL là một khái niệm chỉ về một lớp các hệ cơ sở dữ liệu không sử dụng mô hình quan hệ. (RDBMS). RDBMS vốn tồn tại khá nhiều nhược điểm như có hiệu năng không tốt nếu kết nối dữ liệu nhiều bảng lại hay khi dữ liệu trong một bảng là rất

Continue Reading →

MODSEC01

Cài đặt và cấu hình mod_security và mod_evasive Apache trên ubuntu 14.04

Mod_security là một module Apache giúp để bảo vệ trang web của bạn từ các cuộc tấn công như cross-site scripting, SQL injection ..Mod_evasive là một module Apache giúp ngăn ngừa HTTP DoS (DDoS) hoặc máy chủ tấn công brute force. Dưới đây là hướng dẫn cài đặt và cấu hình mod_security, mod_evasive trên Ubuntu

Continue Reading →